ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  για τον διαγωνισμό  

 <<Ποιο χρώμα θα διαλέξεις;>>

1] Η παραγωγική εταιρεία χρωμάτων Lecotex ,διοργανώνει ηλεκτρονικά ,μέσω της ιστοσελίδας της www.lecotex-xromata.gr  και της σελίδας του καταστήματος της στο facebook <<Τεχνόπολις για το σπίτι>>την προωθητική ενέργεια με τίτλο : <<Ποιο χρώμα θα διαλέξεις>> , με το πέρας της οποίας θα αναδείξει 3 διαφορετικούς νικητές με δώρα ανά έκαστο 2 δοχεία Lecoplast 3L χρωματιστό.

 

2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας Lecotex,οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι τους.

 

3] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από τις 14/09/17   με την ανάρτηση της ενέργειας στο https://www.lecotex-xromata.gr  μέχρι και τις 30/09/17.

 

4] Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια  δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει: α) να επισκεφθεί τη σελίδα  στο Facebook  του καταστήματος της εατιρείας www.facebook.com/spiti.texnopolis/ β) να κάνει like την δημοσίευση , γ) να αφήσει σε σχόλιο το νούμερο χρωματισμού που έχει διαλέξει η κοπέλα της φωτογραφίας για να βάψει το σπίτι της και δ) να επισκεφτεί το link του λογαριασμού και αφήσει τα στοιχεία του σε αντίστοιχη φόρμα.

 

5)Κάθε άτομο  έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής.

 

6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού καθώς και  όσες έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή.

 

7)Η κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών κωδικών θα πραγματοποιηθεί στις  09/09/17  από το δικτυακό τόπο της Lecotex και θα αναρτηθούν τα ονόματα των νικητών στην σελίδα www.lecotex-xromata.gr και στο facebook  <<Τεχνόπολις για το σπίτι>

.

8)Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής. Τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον παραπάνω λόγο και δεν δύναται να δοθούν σε Τρίτους.

 

9)Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμα του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

                      

10]  Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από την εταιρεία  σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων  μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.(20ημέρες από την κλήρωση)

(δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.

 

11) Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από το κατάστημα της Lecotex ,Τεχνόπολις στο Άνω Καρπουνάρι –Λουτράκι Κορινθίας και απαραίτητη είναι η υπογραφή δήλωσης αποδοχής δώρου κατά την παραλαβή τους.

Σε περίπτωση μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης ( το μέγεθος ορίζεται από την εταιρεία Lecotex) δύναται η αποστολή των  δώρων και η υπογραφή ηλεκτρονικής αποδοχής δώρου.

 

12] Η εταιρεία Lecotex διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό ,εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο , ενώ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην παρούσα σελίδα.

 

13] Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Lecotex παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε  δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Επίσης η Lecotex διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

 

14] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών.

 

15] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Lecotex  δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.  Περαιτέρω, η Lecotex  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα www.lecotex-xromata.gr με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας. 

 

16] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Lecotex .

 

 17] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της  Lecotex  δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. 

 

18]  Η Lecotex  δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης δεν φέρει ευθύνη  για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν  ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της  Lecotex  παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει  οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει  και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τα Δώρα. 

 

19] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Κορίνθου.